Wednesday, 19/05/2021 - 10:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
 • UBND TỈNH ĐỒNG THÁPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_________________________________________________________Số: 214 /SGDĐT-VPĐồng Tháp, ngày 10 tháng 7 năm ...
 • DANH SÁCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐƯỢC CÔNG NHẬN CẤP SỞ NĂM HỌC 2011 - 2012 (kèm theo Quyết định số 297/QĐ-SGDĐT-GDTrH ngày 04 tháng 7 năm 2012 của Sở GDĐT) TT Tên đề tài Tên tác ...
 • SỞ GDĐT ĐỒNG THÁP BẢNG GHI ĐIỂM THI 17678KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 Khoá ngày ...
 • UBND HUYỆN CAO LÃNH PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2011-2012 I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: Tập thể: TT Tên đơn ...
 • DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC BCH CĐGD HUYỆN CAO LÃNH "CÔNG NHẬN DANH HIỆU ""GIỎI VIỆC TRƯỜNG - ĐẢM VIỆC NHÀ""" NĂM HỌC 2011-2012 Kèm theo Quyết định số:…………./QĐ-CĐGD ngày……../7/2011 TT Ông (bà) Họ và tên Chức ...
 • ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐỒNG THÁP HĐĐ HUYỆN CAO LÃNH "TT Mỹ Thọ, ngày 28 tháng 5 năm 2012."*** BẢNG TỔNG HỢP KIỂM TRA Công tác Đội và ...
 • BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CĐCS VỮNG MẠNH NĂM HỌC 2011-2012 TT CĐCS TỰ CHẤM "TỔNG ĐIỂM CÁC ĐOÀN THẨM ĐỊNH" KẾT LUẬN CHUNG CỦA BCH CĐGD HUYỆN Tự chấm Xếp loại Tổng điểm Dự kiến Xếp loại Tổng ...
 • UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc "Cao Lãnh, ngày tháng 6 năm 2012" TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG ...
 • UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc "Cao Lãnh, ngày tháng 6 năm 2012" TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG ...
 • UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỔNG HỢP THI ĐUA THEO TRƯỜNG Bảng Đơn vị Hệ số Điểm tự chấm Điểm PGD thẩm định Điểm khi nhân hệ số Xếp hạngA THCS ...
 • UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc "Cao Lãnh, ngày tháng 6 năm 2012" TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG ...
 • TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM CÁC HỘI THI NĂM HỌC 2011 - 2012 TT Trường THCS Hội thi vòng huyện Hội thi vòng tỉnh Tổng cộng HT huyện tỉnh Toàn đoàn Khu vực Quốc gia TC Tổng điểm khi nhân hệ số Xếp hạng Ghi ...
Tài nguyên