Wednesday, 19/05/2021 - 09:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội
  • UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GD&ĐT HUYỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG HUYỆN MÔN: SINH HỌC TT Họ tên Năm sinh Đơn vị Điểm Giải Ghi chú 26 Võ ...
  • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phú DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2010-2011 "(Kèm theo công văn số:………/CĐGD, ngày ……/6/2011)" I. CỜ THI ĐUA TỔNG LĐLĐ VIỆT ...
  • UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc "Cao Lãnh, ngày 24 tháng 6 năm 2011" TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ NGHỊ ...
  • UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GD&ĐT HUYỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ XẾP HẠNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2010 - 2011 (Theo bảng) TT Đơn vị Điểm tự chấm PGD thẩm định Xếp ...
  • he truong12 lop12 banthi ngoaingu hoten gioitinh ngaysinh noisinh madantoc dantoc hokhau dienut kyhieuut diachi so_cmt nghe giaihsg giaihsgk cc_nn cc_th hocluc hanhkiem songayn codehs stt truongthi ho dem ten tinh huyen ts_tudo namtn diemnghe diemhsg ...
  • UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc "Cao Lãnh, ngày 14 tháng 6 năm 2011" DỰ THẢO CÔNG KHAI LẦN ...
  • UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHONG GD&ĐT HUYỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2010-2011 ...
  • Trường THCS Mỹ Hiệp TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2010-2011 CHỈ TIÊU KHEN THƯỞNG: Khen Tổng liên đoàn + LĐLĐ Tỉnh 6 tập thể + 11 cá nhân Khen Giấy khen LĐLĐ huyện 4 tập thể + 10 cá ...
Tài nguyên