Sunday, 07/06/2020 - 04:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Tổng hợp KQ Violympic Toán - THCS Mỹ Hội 1-2015-tong-hop-kq-violympic-toan-thcs-my-hoi-1-2015-10932404.html

 05/02/2015, 11:27
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS MỸ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KẾT QUẢ THI VIOLYMPIC TOÁN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015 STT ID Họ và tên Khối Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi1 28484387 Nguyễn Thị Huỳnh Như 6 6a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 280 28`44 1 1/19/2015 8:262 33019990 Nguyễn Lê Ngọc Huyền 6 6a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 250 32`52 1 1/19/2015 8:323 30682598 Đỗ Trung Kiên 6 6a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 250 35`45 1 1/19/2015 8:354 32127360 Lê Thị Vinh 6 6a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 250 36`13 1 1/19/2015 8:345 31383847 Nguyển Cẩm Huỳnh 6 6a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 210 34`45 1 1/19/2015 8:346 32127257 Trần Minh Quang 6 6a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 200 33`42 1 1/19/2015 8:337 31463189 Nguyễn Minh Bảo Ngọc 6 6a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 190 34`0 1 1/19/2015 8:338 31922155 Nguyễn Thị Tuyết Anh 6 6a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 180 38`42 1 1/19/2015 8:37 1 27889933 Võ Nguyễn Tuyết Băng 7 7a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 290 41`57 1 1/19/2015 9:312 29186143 Dao Phuoc Thinh 7 7a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 240 41`2 1 1/19/2015 9:313 28672796 Lê Trần Hoàng Phi 7 7a1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 220 40`8 1 1/19/2015 9:294 31077954 Nguyễn Anh Minh 7 7a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 150 40`14 1 1/19/2015 9:29 1 28674719 Nguyen Phuc Hieu 8 8A1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 260 44`38 1 1/19/2015 10:202 28674925 Nguyen Minh Nhut 8 8A1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 250 45`21 1 1/19/2015 10:213 28964113 Tran Nguyen Khang 8 8a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 250 48`5 1 1/19/2015 10:254 29013656 Lê Trang Nguyên 8 8a1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 250 51`2 1 1/19/2015 10:265 28674538 Phạm Thị Cẩm Trinh 8 8a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 230 40`19 1 1/19/2015 10:166 28674356 Đo Pham Truong Duy 8 8A1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 230 49`52 1 1/19/2015 10:267 28893704 Phạm Ngọc Bích Trâm 8 8a1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 220 48`45 1 1/19/2015 10:258 28674130 Cao Thị Anh Thư 8 8a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 220 49`54 1 1/19/2015 10:25 1 27574450 Trần Thị Thiên Nhi 9 9a1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 260 46`3 1 1/19/2015 11:172 27574221 Huỳnh Nhĩ Khang 9 9A1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 250 47`43 1 1/19/2015 11:193 27574553 Trần Thị Thanh Thảo 9 9a1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 235 44`57 1 1/19/2015 11:164 27574512 Ngô Thị Cẩm Giang 9 9a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 235 55`2 1 1/19/2015 11:265 27574378 Trần Nhật Hào 9 9a1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 230 50`9 1 1/19/2015 11:216 30323472 Lê Minh Thuấn 9 9a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 230 57`6 1 1/19/2015 11:287 27574345 Võ Thị Diệu Mai 9 9a1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 215 52`7 1 1/19/2015 11:23 Bằng tiếng Anh 1 19760184 Pham Thi Cam Trinh 8 8a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 300 33`26 1 1/19/2015 12:102 19760253 Cao Thi Anh Thu 8 8a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 290 33`22 1 1/19/2015 12:103 19763398 Lê Trang Nguyên 8 8a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 290 33`29 1 1/19/2015 12:104 19760102 Đỗ Phạm Trường Duy 8 8a1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 290 34`18 1 1/19/2015 12:115 19841950 Phạm Ngọc Bích Trâm 8 8a1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 290 36`38 1 1/19/2015 12:136 19849242 Nguyen Minh Nhut 8 8a1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 290 38`31 1 1/19/2015 12:157 19847662 Tran Nguyen Khang 8 8a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 280 32`49 1 1/19/2015 12:098 19760264 Nguyen Phuc Hieu 8 8a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 200 35`38 1 1/19/2015 12:12 1 19872103 Ngô Thị Cẩm Giang 9 9a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 290 31`35 1 1/19/2015 12:492 19778384 Huỳnh Nhĩ Khang 9 9a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 290 32`58 1 1/19/2015 12:503 19778415 Mai Võ Thị Diệu 9 9a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 280 32`54 1 1/19/2015 12:504 19769608 Tran Nhat Hao 9 9a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 280 33`27 1 1/19/2015 12:515 19778409 Lê Minh Thuấn 9 9a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 280 34`23 1 1/19/2015 12:526 19784970 Trần Thị Thiên Nhi 9 9a1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 270 31`35 1 1/19/2015 12:497 19769638 Tran Thi Thanh Thao 9 9a1 Trường Thcs Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 260 35`31 1 1/19/2015 12:53 "Mỹ Hội, ngày 19 tháng 01 năm 2015" Người

Danh sách file (1 files)