Tuesday, 20/10/2020 - 12:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Bảng tổng hợp kết qủa thẩm định CĐCSVM năm 2012-bang-tong-hop-ket-qua-tham-dinh-cdcsvm-nam-2012-7732097.html

 13/06/2012, 08:39
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CĐCS VỮNG MẠNH NĂM HỌC 2011-2012 TT CĐCS TỰ CHẤM "TỔNG ĐIỂM CÁC ĐOÀN THẨM ĐỊNH" KẾT LUẬN CHUNG CỦA BCH CĐGD HUYỆN Tự chấm Xếp loại Tổng điểm Dự kiến Xếp loại Tổng điểm Dự kiến Xếp loại 1 MG TT Mỹ Thọ 97 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 2 MNBC Bông Sen 99 VMXS 99 VMXS 99 VMXS 3 MG An Bình 99 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 4 MG An Bình B 99 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 5 MG Nhị Mỹ 98 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 6 MG Ba Sao 97 VMXS 97 VMXS 97 VMXS 7 MG Thiện Mỹ 98 VMXS 97 VMXS 97 VMXS 8 MG Phương Trà 97 VMXS 97 VMXS 97 VMXS 9 MG Tân Nghĩa 99 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 10 MG Phong Mỹ 98 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 11 MN Phong Mỹ B 99 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 12 MG Gáo Giồng 97 VMXS 97 VMXS 97 VMXS 13 MG Phương Thịnh 97 VMXS 97 VMXS 97 VMXS 14 MG Bình Thạnh 99 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 15 MG Bình Thạnh B 96 VM "97,5" VMXS "97,5" VMXS 16 MG Mỹ Hiệp 99 VMXS 99 VMXS 99 VMXS 17 MG Mỹ Long 98 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 18 MG Bình Hàng Tây 98 VMXS 97 VMXS 97 VMXS 19 MG Bình Hàng Trung "98,5" VMXS "97,5" VMXS "97,5" VMXS 20 MG Mỹ Xương 96 VM 95 Vững mạnh 95 Vững mạnh 21 MG Mỹ Hội 98 VMXS 96 Vững mạnh 96 Vững mạnh 22 MG Tân Hội Trung 98 VMXS 97 VMXS 97 VMXS 23 MG Mỹ Thọ 98 VMXS 97 VMXS 97 VMXS 24 MG Mỹ Thọ B 98 VMXS 97 VMXS 97 VMXS 25 TH TT Mỹ Thọ 1 99 VMXS 99 VMXS 99 VMXS 26 TH TT Mỹ Thọ 2 99 VMXS 99 VMXS 99 VMXS 27 TH An Bình 98 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 28 TH An Bình B 97 VMXS 89 Khá 89 Khá 29 TH Nhị Mỹ 1 100 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 30 TH Nhị Mỹ 2 98 VMXS 97 VMXS 97 VMXS 31 TH Ba Sao 1 98 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 32 TH Phương Trà 2 99 VMXS 97 VMXS 97 VMXS 33 TH Tân Nghĩa 100 VMXS 98 VMXS 96 Vững Mạnh 34 TH Tân Nghĩa B 99 VMXS 99 VMXS 99 VMXS 35 TH Phong Mỹ 1 98 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 36 TH Phong Mỹ 2 95 VMXS 94 Vững Mạnh 94 Vững Mạnh 37 TH Phong Mỹ 3 99 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 38 TH Phong Mỹ 4 98 VMXS 97 VMXS 97 VMXS 39 TH Gáo Giồng 97 VMXS 97 VMXS 97 VMXS 40 TH Phương Thịnh 1 98 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 41 TH Phương Thịnh 2 97 VMXS 97 VMXS 97 VMXS 42 TH Bình Thạnh 1 98 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 43 TH Bình Thạnh 2 99 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 44 TH Bình Thạnh 3 98 VMXS 97 VMXS 97 VMXS 45 TH Mỹ Hiệp 1 98 VMXS "97,5" VMXS "97,5" VMXS 46 TH Mỹ Hiệp 2 99 VMXS "98,5" VMXS "98,5" VMXS 47 TH Mỹ Long 98 VMXS 97 VMXS 97 VMXS 48 TH Mỹ Long B 99 VMXS 97 VMXS 97 VMXS 49 TH Bình Hàng Tây 1 99 VMXS 99 VMXS 99 VMXS 50 TH Bình Hàng Tây 2 98 VMXS 97 VMXS 97 VMXS 51 TH Bình Hàng Trung 1 98 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 52 TH Bình Hàng Trung 2 98 VMXS 99 VMXS 99 VMXS 53 TH Mỹ Hội 1 98 VMXS "97,5" VMXS "97,5" VMXS 54 TH Mỹ Hội 2 95 VM 96 Vững Mạnh 96 Vững Mạnh 55 TH Tân Hội Trung 1 98 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 56 TH Tân Hội Trung 2 98 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 57 TH Mỹ Thọ 99 VMXS 95 Vững Mạnh 95 Vững Mạnh 58 THCS TT Mỹ Thọ 99 VMXS 99 VMXS 99 VMXS 59 THCS Nguyễn Minh Trí 99 VMXS 99 VMXS 99 VMXS 60 THCS Nhị Mỹ 98 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 61 THCS Phương Trà 98 VMXS 97 VMXS 97 VMXS 62 THCS Tân Nghĩa 98 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 63 THCS Nguyễn Văn Đừng 99 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 64 THCS Gáo Giồng 99 VMXS 97 VMXS 97 VMXS 65 THCS Bình Thạnh 99 VMXS 99 VMXS 99 VMXS 66 THCS Mỹ Hiệp 100 VMXS 100 VMXS 100 VMXS 67 THCS Mỹ Long 99 VMXS 99 VMXS 99 VMXS 68 THCS Bình Hàng Tây 99 VMXS 99 VMXS 99 VMXS 69 THCS Phương Thịnh 99 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 70 THCS Mỹ Hội 98 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 71 THCS Tân Hội Trung 98 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 72 TH-THCS Ba Sao 95 VM 95 Vững mạnh 95 Vững mạnh 73 TH-THCS Thiện Mỹ 97 VMXS 97 VMXS 96 Vững mạnh 74 TH-THCS Đinh Công Bê 98 VMXS 98 VMXS 98 VMXS 75 TH- THCS Mỹ Xương 95 VM 96 Vững mạnh 95 Vững mạnh 76 TH - THCS Phương Trà 98 VMXS 97 VMXS 97 VMXS 77 TH - THCS Gáo Giồng 98 VMXS 97 VMXS 97 VMXS 78 TH - THCS Mỹ Thọ 97 VMXS 96 VMXS 96 VMXS 79 Phòng GD 98 VMXS 98 VMXS 98 VMXS Người lập "Cao Lãnh, ngày 28 tháng 5 năm 2012" TM. BAN CHẤP HÀNH CHỦ TỊCH ( Đã ký) Trần Thị Kim Khoa ``

Danh sách file (1 files)