Sunday, 25/10/2020 - 23:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG GV 2011-tong-hop-ket-qua-de-nghi-khen-thuong-gv-2011-5794994.html

 10/06/2011, 05:35
UBND HUYỆN CAO LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHONG GD&ĐT HUYỆN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2010-2011 Ngành học: THCS PHẦN I. KHEN THƯỞNG CÁC CẤP: I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG: II. CỜ THI ĐUA CHÍNH PHỦ III. BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: Tập thể: Ghi chú 1 THCS Bình Hàng Tây Nhận 2010 Cá nhân: 1 Bà Cao Thị Thu Loan CT CĐ THCS TT Mỹ Thọ Không Đề nghị 2 Ông Trần Thanh Phong TT-Giáo viên THCS TT Mỹ Thọ Không Đề nghị 3 Bà Nguyễn Kim Luyến Hiệu trưởng THCS Bình Hàng Tây IV. CỜ THI ĐUA TỈNH 1 Cờ THCS TT Mỹ Thọ 2 THCS Tân Hội Trung 3 THCS Bình Hàng Tây V. BẰNG KHEN UBND TỈNH 1. TẬP THỂ: 1 THCS Mỹ Hiệp THCS Mỹ Hiệp 2 THCS Mỹ Hội THCS Mỹ Hội 3 THCS Bình Hàng Tây 2. CÁ NHÂN TT Ông (bà) Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 1 Ông Nguyễn Ngôn Luận Phó Hiệu trưởng THCS Mỹ Hội Không Đề Nghị 2 Ông Lâm Hoà Hiệp Giáo viên Trường THCS Nguyễn Minh Trí 3 Ông Nguyễn Anh Kiệt Giáo viên Trường THCS Nguyễn Minh Trí Không Đề Nghị 4 Bà Trương Thị Bích Nga Giáo viên THCS Bình Thạnh 5 Ông Dương Trọng Vũ Giáo viên THCS Bình Thạnh 6 Bà Traàn Thò Thu Thuûy Giáo viên THCS TT Mỹ Thọ 7 Bà Döông Nguyễn Lan Thaûo TP-Giáo viên THCS TT Mỹ Thọ 8 Ông Traàn Trònh Phuù Cöôøng Giáo viên THCS TT Mỹ Thọ 9 Ông Nguyeãn Duy Taân Giáo viên THCS TT Mỹ Thọ 10 Ông Nguyeãn Thaønh Taâm Giáo viên THCS TT Mỹ Thọ 11 Ông Leâ Hoaøng Anh BTCĐ-Giáo viên THCS TT Mỹ Thọ 12 Bà Ñoaøn Thò Nhaõ Truùc TP-Giáo viên THCS TT Mỹ Thọ 13 Ông Nguyeãn Phuùc Vöôïng Giáo viên THCS TT Mỹ Thọ 14 Bà Cao Thanh Thaûo Giáo viên THCS TT Mỹ Thọ 15 Bà Nguyeãn Thị Bích Tuyeàn Giáo viên THCS TT Mỹ Thọ Không Đề Nghị 16 Bà Bùi Thị Thanh Nhàn Giáo viên Trường THCS Nhị Mỹ 17 Bà Trần Thị Thủy Giáo Viên Trường THCS Nhị Mỹ 18 Bà Phạm Thị Xuân Hồng Giáo viên Trường THCS Nhị Mỹ 19 Bà Nguyễn Thị Kim Tuyết Giáo viên Trường THCS Phương Thịnh 20 Ông Đặng Hoàng Thám Hiệu trưởng Trường TH&THCS BA SAO 21 Ông Hồ Văn Kẹp CTCĐ Trường THCS Mỹ Long 22 Bà Nguyễn Thị Thùy Liên P.CTCĐ Trường THCS Mỹ Long 23 Ông Hồ Ngọc Nhứt TPT Trường THCS Mỹ Long Không Đề Nghị 24 Ông Trần Thanh Sơn Giáo viên Trường THCS Mỹ Long 25 Ông Nguyễn Văn Nhiên Giáo viên Trường TH&THCS Đinh Công Bê 26 Bà Lê Thị Minh Lý Giáo viên Trường TH&THCS Mỹ Thọ 27 Bà Nguyễn Thị Thanh Nhị Tổ trưởng Trường THCS Phương Trà 28 Ông Lê Nguyễn Thái Hòa Phó hiệu trưởng Trường THCS Tân Hội Trung 29 Ông Nguyễn Hoàng Quân Giáo viên Trường THCS Tân Hội Trung 30 Bà Nguyễn Hoàng Phương Thảo Giáo viên Trường THCS Tân Nghĩa 31 Bà Nguyễn Thị Hồng Duyên Giáo viên Trường THCS Tân Nghĩa 32 Bà Nguyễn Thị Thương Giáo viên Trường THCS Tân Nghĩa 33 Bà Nguyễn Thị Thu Hương CTCĐ Trường THCS Bình Hàng Tây 34 Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh BT ĐTN Trường THCS Bình Hàng Tây 35 Bà Lê Thị Mộng Thúy TPCM Trường THCS Bình Hàng Tây VI. CỜ THI ĐUA BỘ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO VII. BẰNG KHEN BỘ GIÁO DỤC 1. TẬP THỂ: 2. CÁ NHÂN TT Ông (bà) Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác PHẦN II. DANH HIỆU THI ĐUA: I. TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN 1 Toán - Lý THCS Mỹ Hội 2 Anh văn - Sử - Địa THCS Mỹ Hội 3 THCS Mỹ Hội 4 Toán Lý THCS Nguyễn Minh Trí 5 Ngữ Văn THCS Nguyễn Minh Trí 6 Sử Địa THCS Nguyễn Minh Trí 7 Sinh Hóa THCS Nguyễn Minh Trí Không đề Nghị 8 THCS Nguyễn Minh Trí 9 Sinh Hóa THCS Bình Thạnh 10 Toán Lý THCS TT Mỹ Thọ 11 Sinh Hóa Công Nghệ THCS TT Mỹ Thọ 12 Sử Địa Ngoại ngữ THCS TT Mỹ Thọ 13 Văn GDCD THCS TT Mỹ Thọ 14 THCS TT Mỹ Thọ THCS TT Mỹ Thọ 15 Toán Lý THCS Mỹ Hiệp 16 Sử Địa Ngoại Ngữ THCS Mỹ Hiệp 17 Sinh Hóa CN THCS Mỹ Hiệp 18 THCS Mỹ Hiệp THCS Mỹ Hiệp 19 THCs Nguyễn Văn Đừng THCS Nguyễn Văn Đừng 20 Sinh Hóa TD THCS Nguyễn Văn Đừng 21 Toán Lý THCS Nguyễn Văn Đừng 22 Toán Lý Hóa THCS Nhị Mỹ 23 Sử Địa Anh Văn THCS Nhị Mỹ 24 Văn Nhạc Họa TD THCS Nhị Mỹ Không đề Nghị 25 THCS Nhị Mỹ THCS Nhị Mỹ Không đề Nghị 26 Tổ Xã Hội THCS Phương Thịnh 27 Tổ tự nhiện THCS Phương Thịnh 28 THCS Phương Thịnh THCS Phương Thịnh 29 Tổ Xã Hội THCS Gáo Giồng 30 Tổ Tự Nhiên THCS Gáo Giồng 31 THCS Gáo Giồng 32 Tổ 2+3 TH-THCS Ba Sao 33 Tổ 4 + 5 TH-THCS Ba Sao 34 TH-THCS Ba Sao TH-THCS Ba Sao 35 Tổ Văn GDCD THCS Mỹ Long 36 Toán Lý THCS Mỹ Long 37 THCS Mỹ Long THCS Mỹ Long

Danh sách file (1 files)