Tuesday, 20/10/2020 - 13:05|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Kế hoạch sử dụng TBDH-ke-hoach-su-dung-tbdh-9660045.html

 01/10/2013, 08:25
KEÁ HOAÏCH SÖÛ DUÏNG ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC Khoái 8: HKI: 18 tuaàn x 4 tieát/tuần = 72 tieát. HKII: 17 tuaàn x 4 tieát/tuần = 68 tieát. Cả năm: 35 tuần x 4 tiết/tuần = 140 tiết. Tuaàn Tieát Teân baøi daïy Teân ñoà duøng Phoøng TB Töï taïo Ghi chuù PPCT HOÏC KÌ I 1 "1, 2" Toâi đi học. Baûng phuï. x 3 Caáp ñoä khaùi quaùt cuûa nghóa töø ngöõ. Baûng phuï. x 4 Tính thoáng nhaát veà chuû ñeà cuûa vaên baûn. Baûng phuï. x 2 "5, 6" Trong loøng meï. "Baûng phuï, tranh." x 7 Tröôøng Töø Vöïng. Baûng phuï. x 8 Boá cuïc cuûa vaên baûn. Baûng phuï. x 3 9 Töùc nöôùc vôõ bôø. "Baûng phuï, tranh." x 10 Xaây döïng ñoaïn vaên trong vaên baûn. Baûng phuï. x "11,12" Vieát baøi taäp laøm vaên soá 1. 4 "13,14" Laõo Haïc. "Baûng phuï, tranh." x 15 "Töø töôïng hình, töø töôïng thanh." Baûng phuï. x 16 Lieân keát caùc ñoaïn vaên trong vaên baûn. Baûng phuï. x 5 17 Töø ngöõ ñòa phöông vaø bieät ngöõ xaõ hoäi. Baûng phuï. x 18 Toùm taét vaên baûn töï söï. Baûng phuï. x 19 Luyeän taäp toùm taét vaên baûn töï söï. Baûng phuï. x 20 Traû baøi taäp laøm vaên soá moät. Baûng phuï. x 6 "21,22" Coâ beù baùn dieâm. "Baûng phuï, tranh." x 23 "Trôï töø, thaùn töø." Baûng phuï. x 24 Mieâu taû vaø bieåu caûm trong vaên baûn töï söï. Baûng phuï. x 7 "25,26" Ñaùnh nhau vôùi coái xay gioù. "Baûng phuï, tranh." x 27 Tình thaùi töø. Baûng phuï. x 28 "Luyeän taäp vieát ñoaïn vaên töï söï keát hôïp vôùi mieâu taû vaø bieåu caûm." Baûng phuï. x 8 "29,30" Chieác laù cuoái cuøng. "Baûng phuï, tranh." x 31 Chöông trình ñòa phöông (Tieáng Vieät). Baûng phuï. x 32 "Laäp daøn yù cho baøi vaên töï söï keát hôïp vôùi mieâu taû vaø bieåu caûm." Baûng phuï. x 9 "33,34" Hai caây phong. "Baûng phuï, tranh." x "35,36" Vieát baøi taäp laøm vaên soá 2. 10 37 Noùi quaù. Baûng phuï. x 38 OÂn taäp truyeän kí Vieät Nam. Baûng phuï. x 39 Thoâng tìn veà ngaøy traùi ñaát naêm 2000. "Baûng phuï, tranh." x 40 "Noùi giaûm, noùi traùnh." Baûng phuï. x 11 41 Kieåm tra vaên. 42 "Luyeän taäp: Keå chuyeän theo ngoâi keå keát hôïp vôùi mieâu taû vaø bieåu caûm." Baûng phuï. x 43 Caâu gheùp. Baûng phuï. x 44 Tìm hieåu chung veà vaên baûn thuyeát minh. Baûng phuï. x 12 45 OÂn dòch thuoác laù. "Baûng phuï, tranh." x 46 Caâu gheùp (tieáp theo). Baûng phuï. x 47 Phöông phaùp thuyeát minh. Baûng phuï. x 48 "Traû baøi kieåm tra Vaên, baøi taäp laøm vaên soá 2." Baûng phuï. x 13 49 Baøi toaùn daân soá. "Baûng phuï, tranh." x 50 Daáu ngoaëc ñôn vaø daáu hai chaám. Baûng phuï. x 51 "Ñeà vaên thuyeát minh vaø caùch laøm baøi vaên thuyeát minh." Baûng phuï. x 52 Chöông trình ñòa phöông (Vaên). Baûng phuï. x 14 53 Daáu ngoaëc keùp. Baûng phuï. x 54 Luyeän noùi: Thuyeát minh moät thöù ñoà duøng. Baûng phuï. x "55,56" Vieát baøi taäp laøm vaên soá 3. 15 57 Vaøo nhaø nguïc Quaûng Ñoâng caûm taùc. "Baûng phuï, tranh." x x 58 Ñaâïp ñaù ôû Coân Loân. "Baûng phuï, tranh." x x 59 OÂn luyeän veà daáu caâu. Baûng phuï. x 60 Kieåm tra Tieáng Vieät. 16 61 Thuyeát minh veà moät theå loaïi vaên hoïc. Baûng phuï. x 62 Höôùng daãn ñoïc theâm: Muoán laøm thaèng cuoäi. Baûng phuï. x 63 OÂn taäp Tieáng Vieät. Baûng phuï. x 64 Traû baøi taäp laøm vaên soá 3. Baûng phuï. x 17 65 OÂng Ñoà. Baûng phuï. x 66 Höôùng daãn ñoïc theâm: Hai chöõ nöôùc nhaø. Baûng phuï. x "67,68" Kieåm tra toång hôïp hoïc kì I. 18 "69,70" Hoaït ñoäng ngöõ vaên: laøm thô 7 chöõ. Baûng phuï. x 71 Traû baøi kieåm tra Tieáng Vieät. Baûng phuï. x 72 Traû baøi kieåm tra toång hôïp. Baûng phuï. x HOÏC KÌ II 19 73 Nhôù röøng. "Baûng phuï, tranh." x 74 Nhôù röøng vaø OÂng ñoà. "Baûng phuï, tranh." x 75 Caâu nghi vaán. Baûng phuï. x 76 Vieát ñoaïn vaên trong vaên baûn thuyeát minh. Baûng phuï. x 20 77 Queâ höông. Baûng phuï. x 78 Khi con Tu huù. "Baûng phuï, tranh." x 79 Caâu nghi vaán (tieát). Baûng phuï. x 80 Thuyeát minh veà moät phöông phaùp (caùch laøm). Baûng phuï. x 21 81 Töùc caûnh Paùc Boù. "Baûng phuï, tranh." x 82 Caâu caàu khieán. Baûng phuï. x 83 Thuyeát minh moät danh lam thaéng caûnh. "Baûng phuï, tranh." x 84 OÂn taäp veà vaên baûn thuyeát minh. Baûng phuï. x 22 85 "Ngaém traêng, Ñi ñöôøng." Baûng phuï. x 86 Caâu caûm thaùn. Baûng phuï. x "87, 88" Vieát baùi taäp laøm vaên soá 5. 23 89 Caâu traàn thuaät. Baûng phuï. x 90 Chieáu dôøi ñoâ. "Baûng phuï, tranh." x 91 Caâu phuû ñònh. Baûng phuï. x 92 Chöông trình ñòa phöông (phaàn TLV). Baûng phuï. x 24 "93, 94" Hòch töôùng só. "Baûng phuï, tranh." x 95 Haønh ñoäng noùi. Baûng phuï. x 96 Traû baøi taäp laøm vaên soá 5. Baûng phuï. x 25 97 Nöôùc Ñaïi Vieät ta. "Baûng phuï, tranh." x 98 Haønh ñoäng no

Danh sách file (1 files)