Wednesday, 28/10/2020 - 03:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Khối 9-khoi-9-4420992.html

 24/11/2010, 08:25
Tuần Ngày soạn Ngày dạy CHỦ ĐIỂM THÁNG 9û TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG- Hoạt động 1 : BẦU CÁN BỘ LỚP 1-Yêu cầu giáo dục: Giúp học sinh-Trách nhiệm của bản thân mình ở năm học cuối cấp.-Lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp-Giúp tập thể lớp tự quản lý,phát huy tính độc lập, tự chủ của học sinh-Tự xác định trách nhiệm,quyền của học sinh phải làm năm học cuối cấp 2-Nội dung và hình thức hoạt động:a-Nội dung:-Tổng kết hoạt động cán bộ lớp năm học:2005-2006-Bầu cán bộ lớp mới,ban cán bộ lớp mới bắt đấu làm nhiệm vụ. Các biện pháp thực hiện. b-Hình thức hoạt động: -Trao đổi thảo luận3-Chuẩn bị hoạt động:a-Về phương tiện hoạt động: -Bảng tổng kết hoạt động cán bộ lớp -Câu hỏi thảo luận:-Là học sinh lớp 9 cần thực hiện tốt những nhiệm vụ gì?-Tầm quan trọng của thực hiện những nhiệm vụ đó?-Biện pháp nào để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên?b-Tổ chức:Dự kiến cán bộ lớp-Họp cán bộ lớp năm học 05-06-Bầu ban cán bộ lớp mới.-Biểu quyết ý kiến phương hướng hoạt động năm học.-Phổ biến trách nhiệm và nhiệm vụ cán bộ lớp mới-Ban cán bộ lớp mới thực hiện nhiệm vụ năm học 2006-2007 4-Tiến hành hoạt động: BẦU CÁN BỘ LỚPTGNgười thực hiệnNội dung hoạt động5/Dẫn chương trình* Hoạt động1:Khởi động:Hát tập thể10/20/Dẫn chương trìnhDCTHoạt động2:-Giới thiệu khách dự-Bầu thư ký-Giới thiệu Ban cán bộ lớp năm học:2005-2006Ban cán bộ lớp báo cáo hoạt động năm học 2005-2006- Ban cán bộ lớp củ tuyên bố hết nhiệm kỳ-Bầu ban cán bộ lớp mới:-Thông qua danh sách ứng cử viên ban cán bộ lớp mới-Bầu ban kiểm phiếu-Phát phiếu bầu và thông qua thể lệ bầu chọn-Ban kiểm phiếu làm việc và xem tiết mục văn nghệ-Ban kiểm phiếu công bố kết quả học sinh đạt kết quả tính nhiệm cao nhất:1-……………………………………………………..2-………………………………………………………3-………………………………………………………4-……………………………………………………….. 5-………………………………………………………. -Các thành viên có phiếu tính nhiệm cao nhất hội ý cùng giáo viên chủ nhiệm và ra mắt ban cán bộ lớp mới1- -Lớp trưởng:………………………………………………………………………..2/ – Lớp phó học tập:……………………………………………………………3/ – Lớp phó lao động:…………………………………………………………4-– Lớp phó văn thể:……………………………………………………………..5-–Lớp phó trật tự:…………………………………………………………………6- -Thư ký :………………………………………………………………………………….-Ban cán bộ lớp đề cử các tổ trưởng:Căn cứ vào tính hình học tập và hoạt động của năm học trướcCác tổ trưởng:TổTổ trưởngTổ phóIIIIIIIVVVI……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10/GVCN* Hoạt động3: kết thúc -Mời ý kiến nhận xét của giáo viên chủ nhiệm lớp-Nêu nhiệm vụ của ban cán bộ lớp mới và nhiệm vụ năm học cuối cấp(((Tuần Ngày soạn:Ngày dạy  Hoạt động 2NHIỆM VỤ HỌC SINH NĂM HỌC CUỐI CẤP : (((1-Yêu cầu giáo dục: giúp học sinh-Hiểu nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp THCS.-Tự xác định trách nhiệm của bản thân phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó.-Biết sử dụng các biện pháp hợp lí, có hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ2-Nội dung và hình thức hoạt động: a-Nội dung:-nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp THCS.-Tầm quan trọng của việc hoàn thành tốt nhiệm vụ đó.-Các biện pháp thục hiện.b-Hình thức hoạt động:-Trao đổi, thảo luận.3-Chuẩn bị hoạt động:a-Về phương tiện hoạt động:-Điểu 13, 28, 29, 31 Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em.-một số câu hỏi thảo luận .-Giấy khổ lớn, bút dạ.-Một số tiết mục văn nghệ.b-Tổ chức:- G iáo viên chủ nhiệm phổ biến yêu cầu, nội dung, kế hoạch hoạt động

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan