Sunday, 17/01/2021 - 22:29|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề Toán 6 HKI 2012-2013-de-toan-6-hki-2012-2013-8639847.html

 20/12/2012, 08:03
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I ĐỒNG THÁP Năm học 2012 – 2013 Môn Thi : TOÁN HỌC – Lớp 6. Thời gian : 90 phút (không kể thời gian phát đề).ĐỀ ĐỀ XUẤT( Đề gồm có 02 trang)Đơn vị ra đề: Trường THCS Mỹ Đông (Phòng GD&ĐT Huyện Tháp Mười).Câu 1 : (1.0 điểm ) Cho tập hợp A = a) Hãy liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp A ?b) Tập hợp A có bao nhiêu phần tử ?Câu 2 : (2.0 điểm ) a) Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa : 7.7.7.7 ; 56 : 53b) Tìm ƯCLN (36; 60) Câu 3 : ( 2.0 điểm ) Tính a)  ; b)  c) So sánh : -2 và -7 d) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần : 2 ; -17 ; -2 ; 0 Câu 4 : ( 1,5 điểm )a) Tìm x , biết - 4 < x < 3b) Tính tổng tất cả các số nguyên trênCâu 5 : (1,5 điểm ) Thực hiện các phép tính :5 . 42 – 18 ; b) 90 – (15 - 8)2Câu 6 : (1.0 điểm ) Nhìn hình trả lời các câu hỏi sau đây bằng cách diễn đạt theo ngôn ngữ thông thường :a) Điểm O thuộc những đường thẳng nào ? b) Điểm A không thuộc những đường thẳng nào ?Câu 7 : ( 1.0 điểm ) a) Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau : Gọi N là một điểm của đoạn thẳng EF Biết EN = 4 cm, EF = 8 cm.Tính độ dài đoạn thẳng NF ? HẾT .SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I ĐỒNG THÁP Năm học 2012 – 2013 Môn Thi : TOÁN HỌC – Lớp 6. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT( Hướng dẫn chấm gồm có 01 trang).Đơn vị ra đề: Trường THCS Mỹ Đông (Phòng GD&ĐT Huyện Tháp Mười).CâuNội dung yêu cầuĐiểmCâu 1( 1 đ )a) A= 0,5 đb) Tập hợp A có 2 phần tử 0,5 đ Câu 2 ( 2 đ )a) 7.7.7.7 = 740,25 đ 56 : 53 = 53 0,25 đ b) 36=22 . 32 0,5 đ 60 = 22 . 3 . 50,5 đƯCLN( 36; 60) =22.3 = 12 0,25 đ – 0,25 đ Câu 3 ( 2 đ )a) 0,25 đb) 0,25 đc)So sánh : -2 > -7 0,5 đd)Sắp xếp : 2 ; 0 ; -2 ; - 171 đCâu 4(1,5 đ)a) x 0,75 đb) (-3)+(-2)+(-1)+0+1+2 = 0,25 đ= (-3)+[(-2)+2]+[(-1)+1]+0 = -30,25 đ – 0,25 đCâu 5(1,5đ)a) 5.42 -18 =5.16-18 = 80 – 18 = 620,25đ-0,25đ-0,25đb) 90 – (15 -8)2= 90 – 72 = 90 – 49 = 410,25đ-0,25đ-0,25đCâu 6(1 đ )a)Điểm O thuộc đường x; b0,5 đb)Điểm A không thuộc đường thẳng b0,5 đCâu 7(1 đ )a) 0,5 đb)Ta có : EN + NF = EF (N nằm giữa EF )0,25 đNF = EF – EN = 8 – 4 = 4 cm0,25 đ*Lưu ý : Câu 3d

Danh sách file (1 files)