Tuesday, 01/12/2020 - 16:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Tap huan ra de Toan-tap-huan-ra-de-toan-5284804.html

 27/03/2011, 19:13
PHỤ LỤCPHỤ LỤC 1Thiết lập Ma trận đề kiểm tra(Bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm tra) Cấp độChủ đề Nhận biếtThông hiểuVận dụngCộng Cấp độ thấpCấp độ caoSố câu Số điểm Tỉ lệ %Số câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câu... điểm=...% Số câu Số điểm Tỉ lệ %Số câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câu... điểm=...% Số câu Số điểm Tỉ lệ %Số câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câu... điểm=...% Số câu Số điểm Tỉ lệ %Số câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câu... điểm=...% .Số câu Số điểm Tỉ lệ %Số câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câu... điểm=...% Tổng số câu Tổng số điểmTỉ lệ %Số câuSố điểm%Số câuSố điểm%Số câuSố điểm%Số câuSố điểmLiệt kê tên các chủ đề (nội dung, chương…) cần kiểm tra Cấp độChủ đề Nhận biếtThông hiểuVận dụngCộng Cấp độ thấpCấp độ cao1. Hàm số y = ax2.Số câu Số điểm Tỉ lệ %Số câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câu... điểm=...% 2. Phương trình bậc hai một ẩnSố câu Số điểm Tỉ lệ %Số câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câu... điểm=...% 3. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.Số câu Số điểm Tỉ lệ %Số câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câu... điểm=...% 4. Phương trình quy về phương trình bậc haiSố câu Số điểm Tỉ lệ %Số câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câu... điểm=...% 5. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai một ẩn.Số câu Số điểm Tỉ lệ %Số câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câu... điểm=...% Tổng số câu Tổng số điểmTỉ lệ %Số câuSố điểm%Số câuSố điểm%Số câuSố điểm%Số câuSố điểm Cấp độChủ đề Nhận biếtThông hiểuVận dụngCộng Cấp độ thấpCấp độ cao1. Hàm số y = ax2. (Ch)(Ch)(Ch)(Ch)Số câu Số điểm Tỉ lệ %Số câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câu... điểm=...% 2. Phương trình bậc hai một ẩn(Ch)(Ch)(Ch)(Ch)Số câu Số điểm Tỉ lệ %Số câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câuSố điểmSố câu... điểm=...% 3. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.(Ch)(Ch)(Ch)(Ch)Số câu

Danh sách file (1 files)