Wednesday, 21/10/2020 - 10:55|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Các dạng toán ôn thi lớp 10-cac-dang-toan-on-thi-lop-10-5375352.html

 08/04/2011, 07:41
Dạng I: rút gọn biểu thứcCó chứa căn thức bậc haiBài 1: Thực hiện phép tính: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) Bài 2: Cho biểu thức Rút gọn biểu thức A;Tìm giá trị của x để A > - 6.Bài 3: Cho biểu thức Rút gọn biểu thức B;Tìm giá trị của x để A > 0.Bài 4: Cho biểu thức Rút gọn biểu thức C;Tìm giá trị của x để C < 1.Bài 5: Rút gọn biểu thức : a) b) c) d) Bài 6: Cho biểu thức Rút gọn biểu thức M;So sánh M với 1.Bài 7: Cho các biểu thức và Rút gọn biểu thức P và Q;Tìm giá trị của x để P = Q.Bài 8: Cho biểu thức Rút gọn biểu thức PSo sánh P với 5.Với mọi giá trị của x làm P có nghĩa, chứng minh biểu thức chỉ nhận đúng một giá trị nguyên.Bài 9: Cho biểu thức Tìm điều kiện để P có nghĩa, rút gọn biểu thức P;Tìm các số tự nhiên x để là số tự nhiên;Tính giá trị của P với x = 4 – 2Bài 10: Cho biểu thức : Rút gọn biểu thức P;Tìm x để Dạng IICÁC BÀI TOÁN VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊI.Điểm thuộc đường – đường đi qua điểm. Điểm A(xA; yA) thuộc đồ thị hàm số y = f(x)  yA = f(xA). Ví dụ 1: Tìm hệ số a của hàm số: y = ax2 biết đồ thị hàm số của nó đi qua điểm A(2;4). Giải: Do đồ thị hàm số đi qua điểm A(2;4) nên: 4= a.22  a = 1Ví dụ 2: Trong mặt phẳng tọa độ cho A(-2;2) và đường thẳng (d) có phương trình: y = -2(x + 1). Đường thẳng (d) có đi qua A không?Giải: Ta thấy -2.(-2 + 1) = 2 nên điểm A thuộc v ào đường thẳng (d)II.Cách tìm giao điểm của hai đường y = f(x) và y = g(x). Bước 1: Tìm hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trình f(x) = g(x) (II) Bước 2: Lấy nghiệm đó thay vào 1 trong hai công thức y = f(x) hoặc y = g(x) để tìm tung độ giao điểm. Chú ý: Số nghiệm của phương trình (II) là số giao điểm của hai đường trên. III.Quan hệ giữa hai đường thẳng. Xét hai đường thẳng : (d1) : y = a1x + b1. (d2) : y = a2x + b2.(d1) cắt (d2)  a1  a2.d1) // (d2)  d1)  (d2)  (d1)  (d2)  a1 a2 = -1IV.Tìm điều kiện để 3 đường thẳng đồng qui. Bước 1: Giải hệ phương trình gồm hai đường thẳng không chứa tham số để tìm (x;y). Bước 2: Thay (x;y) vừa tìm được vào phương trình còn lại để tìm ra tham số .V.Quan hệ giữa (d): y = ax + b và (P): y = cx2 (c0). 1.Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (P). Bước 1: Tìm hoành độ giao điểm là nghiệm của phương trình: cx2= ax + b (V) Bước 2: Lấy nghiệm đó thay vào 1 trong hai công thức y = ax +b hoặc y = cx2 để tìm tung độ giao điểm. Chú ý: Số nghiệm của phương trình (V) là

Danh sách file (1 files)