Friday, 30/10/2020 - 11:16|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề Thi HKI Toan 6-de-thi-hki-toan-6-4439932.html

 26/11/2010, 13:27
ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6-HK II Trắc nghiệm khách quan (4 điểm )Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng .1.Cho tập hợp M = .Cách viết nào sau đây là đúng ? A. , B. 5 , C. , D. .2.BCNN(6;8) là: A. 48 , B. 36 , C. 24 , D. 6 .3.Tổng 21 + 45 chia hết cho số nào sau đây: A. 9 B. 7 C. 5 D. 3.4.Kết quả của phép tính 315 : 35 là : A. 13 B. 320 C. 310 D. 335.Kết quả của phép tính 55.253 là : A. 510 B. 511 C. 12515 D. 330 .6.Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn 100 mà chữ số 7 là chữ số hàng đơn vị ? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 .7. Kết quả sắp xếp các số -98;-1;-3;-89 theo thứ tự giảm dần là : A. -1;-3;-89;-98 B. -98;-89;-3;-1 C. -1;-3;-98;-89 D.-98;-89;-1;-3.8.Kết quả của phép tính (-9)-(-15) là : A. 6 B. 24 C. -24 D. -6 .9.Kết quả của phép tính 4-(-9+7) là : A. - 12 B. -6 C. 2 D. 6 .10.Số nguyên âm nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là số nào ? A. -789 B. -987 C. -123 D. -102 .11.Có bao nhiêu số nguyên x thoả mãn  ? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 .12. Cho x-(-18) = 8 .Số x bằng : A. 3 B. -3 C. -19 D. 19 .13. Cho điểm M nằm giữa điểm N và điểm P (hình 1 ). Kết quả nào sau đây là đúng . A. Tia MN trùng với tia PN. . . . B. Tia MP trùng với tia NP. N M P C. Tia MN và tia NM là hai tia đối nhau ( hình 1 ) D. Tia MN và tia MP là hai tia đối nhau14. Cho hai tia OM,ON đối nhau,lấy điểm P nằm giữa điểm O và điểm N (hình 2 ). Kết luận nào sau đây là đúng ?Điểm M và P nằm cùng phía đói với điểm O.Điểm M và N nằm cùng phía đói với điểm O.Điểm O và N nằm khác phía đói với điểm M. D.Điểm M và N nằm khác phía đói với điểm P . . . . M O P N15.Điền dấu “ X ”vào ô thích hợp . Câu Đúng Saia) Nếu AB+BC=AC thì B là trung điểm của AC.b) Nếu điểm B nằm giữa hai điểm A và C và AB=AC thì B là trung điểm của AC.II. Tự luận ( 6 điểm )16. (1,0 điểm ) Tính A = 1125 : 32 + 43 .125 - 125 : 52 .17. (2,0 điểm ) a) Tìm x biết : 45 : ( 3x – 4 ) = 32 . b) Tính nhanh : ( 25 + 51) + ( 42- 25 - 53 - 51) .18.(2,0 điểm ) Số học sinh khối 6 của một trường không quá 500 em . Nếu xếp mỗi hàng 7em thì thừa ra 3 em, còn nếu xếp mỗi hàng 6 em, 8 em, hoặc 10 em thì vừa đủ . Hỏi số học sinh khối 6 của trường đó là bao nhiêu em ?19.(1,0 điểm ) Cho đoạn thẳng MP, N là một điểm thuộc đoạn thẳng MP, I là trung điểm của MP . Biết MN = 3cm, NP = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng MI.

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan