Friday, 30/10/2020 - 19:57|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

Đề Thi HKI Sinh 9-de-thi-hki-sinh-9-4439940.html

 26/11/2010, 13:29
KIỂM TRA HỌC KỲ I – Năm học MÔN SINH HỌC - Lớp 9 Thời gian làm bài : 60 phút ( không kể thời gian giao đề )( Đề thi này có Một trang với Năm câu hỏi ) Câu 1: (2.0 điểm) 1.1 Nêu khái quát phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh?1.2 Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh trong việc nghiên cứu di truyền ở người có ý nghĩa gì? Câu 2: (2.0 điểm)2.1 Nhiễm sắc thể (NST) có vai trò gì đối với sự di truyền các tính trạng? 2.2 Thế nào là đột biến cấu trúc NST? Có các dạng nào? Nguyên nhân nào dẫn đến đột biến cấu trúc NST Câu 3: (2.0 điểm) 3.1 Trình bày sự tổng hợp ARN từ gen. 3.1 Giữa các loại ARN về chức năng có điểm nào giống nhau? Câu 4: (2.0 điểm)Một mạch đơn của gen( ký hiệu là mạch đơn 1) có trình tự các nuclêôtit như sau: – G – X – X – A – A – T – T – A – X – G – A – T 4.1 Xác định trình tự các nuclêôtit tương ứng trên mạch đơn còn lại ( mạch đơn 2) của đoạn gen 4.2 Tính số lượng từng loại nuclêôtit của đoạn gen này. Câu 5: (2.0 điểm)Vẽ hình một tế bào động vật có 2n = 4 đang ở kỳ giữa của nguyên phân. -----------------------------------------Hết ------------------------------------- (Học sinh phải vẽ hình bằng bút mực làm bài) KIỂM TRA HỌC KỲ I – Năm học MÔN SINH HỌC - Lớp ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM – HƯỚNG DẪN CHẤMHướng dẫn Dưới đây chỉ là đại cương có tính chất gợi ý .nếu thấy cần thiết , tổ chấm bộ môn có thể chi tiết hóa thêm đáp án và biểu điểm để chấm cho được thống nhất và dễ dàng hơn .Chỉ yêu cầu học sinh nêu đầy đủ và đúng các ý chính theo một trật tự hợp lí , không bắt buộc phải trình bày y hệt như trong hướng dẫn này .Nếu học sinh có thêm những nội khác mà lại thiếu những ý có ghi trong hướng dẫn này thì tùy tổ chấm cân nhắc mà tự thống nhất cho điểm sao cho hợp lí đúng mức , bảo đảm đánh giá chính xác công sức làm bài của học sinh .Những phần mà thang đểm quá nhỏ lại có nhiều nội dung thì chỉ yêu cầu trình bày ngắn gọn, tương đối . Tùy thực tế bài làm , giám khảo có thể chủ động cho điểm sao cho phù hợp . Khi chấm bài phải căn cứ trên sách giáo khoa Sinh học 9 là chủ yếu . ----------------------------------------------------------------------------------------------- ( Đáp án này gồm có 2 trang ) Câu 1:(2.0 điểm)1.1 Khái quát phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh:- Theo dõi sự phát triển các tính trạng tương ứng của những đứa trẻ sinh ra cùng lúc từ một cặp bố mẹ. ( 0.5đ)- Nhằm kết luận về vai trò của kiểu gen đối với sự hình thành tính trạng.. (0.5đ)1.2 Ý nghĩa của nghiên cứu trẻ đông sinh: - Nghiên cứu trẻ đồng sinh giúp người ta hiểu rõ vai trò của kiểu gen và vai trò của môi trường đối với sự hình thành tính trạng.. ( 0.25đ)- Sự ảnh hưởng khác nhau của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chất lượng.. ( 0.25đ)- Giống như ở thực vật và động vật, con người cũng có những tính trạng rất ít hoặc hầu như không chịu ảnh hưởng của môi trường.. ( 0.25đ)- Ngược lại cũng có những tính trạng chịu ảnh hưởng của môi trường rất lớn nên rất dể bị biến đổi.. ( 0.25đ)Câu 2:(2.0 điểm)2.1 Vai trò của (NST) đối với sự di truyền các tính trạng- NST là cấu trúc mang gen, trên đó mỗi gen nằm ở một vị trí xác định . Những biến đổi về cấu trúc và số lượng của NST sẽa biến đổi ở các tính trạng di truyền.( 0.5đ)- NST có khả năng tự nhân đôi, nhờ đó các gen qui định tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể. ( 0.5đ)2.2 Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST, gồm các dạng: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn…( 0.25đ) Đột biến cấu trúc NST phát sinh là do các tác nhân vật lý và hóa học của ngoại cảnh( 0.25đ

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan