Wednesday, 21/10/2020 - 15:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

BC-bc-4593083.html

 14/12/2010, 12:26
ĐẢNG BỘ HUYỆN CAO LÃNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ….. ……… ….……, ngày tháng 12 năm 2010 * Số BC/CBBÁO CÁOĐánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2010----Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên :Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng :– Chi bộ đã được đánh giá hoặc chưa đánh giá :…………………..– Kết quả đánh giá: Điểm tự chấm………điểm; đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ xếp loại chi bộ……………với sự thống nhất của………./…….đảng viên chính thức.3. Biểu dương, khen thưởng: Đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ xét tặng Giấy Khen cho chi bộ ……………..đạt trong sạch vũng mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2008-2010) và 5 năm liền(2006-2010).Đăng ký khắc phục yếu kém( nếu chi bộ yếu kém):- Nội dung chủ yếu kém:…………………………………- Biện pháp khắc phục yếu kém………………………………………………….- Thời gian khắc phục yếu kém……………………. tháng(3,6,9,12 tháng)Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên:Tổng số đảng viên của chi bộ tại thời điểm đánh giá, kể cả số đảng viên ở nơi khác chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời ………đồng chí. Trong đó:– Sinh hoạt đảng chính thức( có đảng số)……………đồng chí .-Ở chi bộ khác chuyển đến sinh hoạt đảng tạm thời ……đồng chí.2. Số đảng viên thuộc diện không đánh giá theo qui định…………..đồng chí(Kèm theo Mẫu 7-ĐGCL). Trong đó:- Đảng viên của chi bộ đang sinh hoạt đảng tạm thời ở tổ chức đảngkhác……………..đồng chí:- Đảng viên của chi bộ được miễn công tác và miễn sinh hoạt do tuổi cao, sức yếu……..đồng chí.3. Số đảng viên thuộc diện phải đánh giá chất lượng……………..đồng chí.Trong đó:Đã được đánh giá…….đồng chíSố chưa được đánh giá……………..đồng chí( kèm theo mẫu 8-ĐGCL).Trong đó:Có lý do ……………….đồng chíKhông có lý do ……………… đống chí Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên.Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ………..đồng chí ( kèm theo mẫu 4- ĐGCL)chiếm……%, đã được biểu dương, khen thưởng:Chi bộ biểu dương ……………….đồng chí, chiếm …………%Đề nghị cấp trên khen thưởng…………đồng chí , chiếm……………%Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ……….đồng chí, chiếm……….%Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ……………đồng chí,chiếm…………….%.Trong đó, đảng viên có mặt còn hạn chế……….đồng chí( kèm theo mẫu 5- ĐGCL)Đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ được giao……..đồng chí( kèm theo mẫu 6-ĐGCL), chiếm ……..%.Trong đó :Bị kỷ luật đảng, chính quyền, đoàn thể…………đồng chí.Qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng, phát hiện thấy đảng viên vi phạm tư cách đảng viên………………… đồng chíBị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ …………đồng chíKhông chấp hành sự phân công……….đồng chíĐăng ký khắc phục yếu kém:Đăng ký nội dung và định thời gian sửa chữa………….đồng chí.Qua đánh giá chất lượng, có hính thức kỷ luật để giáo dục………..đồng chí.Trong đó: khiển trách…………đồng chí, cảnh cáo …………..đồng chí, cách chức………..đống chí, khai trừ …….đồng chí và xoá tên ………đồng chí ( có hồ sơ xét kỷ luật kèm theo) B.Đánh giá khái quát về chất lượng chi bộ và đảng viên1. Về chất lượng của chi bộ* Ưu điểm……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….* Khuyết điểm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………* Chất lượng hoạt động năm nay so với năm trước:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Về đánh giá chất lượng đảng viên:- Đảng viên đủ tư cách ,hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt ……………..%, tăng ( giảm)……………………………% so với năm trước.- Đảng viên đủ tư cách ,hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt ……………..%, tăng ( giảm)…………………………….% so với năm trước.- Đảng viên đủ tư cách ,hoàn thành nhiệm vụ đạt chiếm……………..%, tăng ( giảm)…………………………….% so với năm trước.- Vi phạm tư cách , hoặc không hoàn thành nhiệm vụ chiếm ……………..%, tăng ( giảm)…………………………..% so với năm trước.Những thuận lợi , khó khăn trong đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Đăng ký phấn đấu năm 20111.Chi bộ đăng ký phấn đấu năm tới đạt loại…………………………………………2.Đảng viên- Đảng viên đủ tư cách ,hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ………….đồng chí.- Đảng viên đủ tư cách ,hoàn thành tốt nhiệm vụ ………….đồng chí.- Đảng viên đủ tư cách ,hoàn

Danh sách file (1 files)