Thursday, 21/01/2021 - 18:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

ĐA Hóa HKII 2010-2011-da-hoa-hkii-2010-2011-8368915.html

 06/11/2012, 15:07
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂMMÔN HÓA HỌC 8 – HK II – NH: 2010 – 2011Câu 1. (2 điểm) a. (1 điểm) Xác định đúng mỗi ý được 0,25 điểm. Chất khử: H2; chất oxi hóa: CuO; sự khử: CuO ( Cu; sự oxi hóa: H2 ( H2O. b. (1 điểm) Mỗi ví dụ đúng, gọi tên đúng được 0,25 điểm.Câu 2. (2 điểm) Mỗi phương trình đúng 0,5 điểm; nếu học sinh chỉ viết đúng sản phẩm được 0,25 điểm. 2K + 2H2O ( 2KOH + H2 K2O + H2O ( 2KOH 4Al + 3O2  2Al2O3 C4H8 + 6O2  4CO2 + 4H2OCâu 3. (2 điểm) a. (1 điểm) - Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. (0,25 điểm)- Cho ví dụ dung dịch đúng 0,25 điểm.- Xác định đúng mỗi ý chất tan, dung môi trong dung dịch đó được 0,25 đ b. (1 điểm) - Phương pháp điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm: đun nóng những hợp chất giàu oxi và dễ bị phân hủy ở nhiệt độ cao. (0,5 điểm)- Viết phương trình phản ứng minh họa đúng 0,5 điểm.Câu 4. (1 điểm) Dùng giấy quỳ tím để nhận biết hai dung dịch NaOH và H2SO4: (0,5 điểm) - Dung dịch NaOH làm quỳ tím hóa xanh. (0,25 điểm) - Dung dịch H2SO4 làm quỳ tím hóa đỏ. (0,25 điểm)Câu 5. (3 điểm) nZn =  = 0,2 mol (0,5 điểm) Zn + 2HCl ( ZnCl2 + H2 (1 điểm) 1mol 2mol 1mol 1mol 0,2 mol 0,4 mol 0,2 mol 0,2 mol (0,75 điểm) a. mHCl = 0,4 . 36,5 = 14,6 g (0,25 điểm) b. mZnCl= 0,2 . 136 = 27,2 g (0,25 điểm) c. VH(đktc)= 0,2 . 22,4 = 4,48 lít. (0,25 điểm)HếtĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂMMÔN HÓA HỌC 9 – HK II – NH: 2010 – 2011Câu 1. (2 điểm) Tính chất hóa học của axetilen: - Phản ứng cháy: (0,25 điểm)2C2H2 + 5O2  4CO2 + 2H2O (0,5 điểm) - Phản ứng cộng với brom trong dung dịch: (0,25 điểm) C2H2 + Br2 ( C2H2Br2 (0,5 điểm) C2H2Br2 + Br2 ( C2H2Br4 (0,5 điểm)Câu 2. (2 điểm) Viết đúng mỗi phương trình được 0,5 điểm, nếu thiếu điều kiện trừ 0,25 đ (1) C2H4 + H2O C2H5OH (2) C2H5OH + O2 Men giấm CH3COOH + H2O H2SO4 đặc, t0(3) CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O (4) CH3COOC2H5 + KOH  CH3COOK + C2H5OHCâu 3. (2 điểm) - Lấy mẫu thử vào ống nghiệm và đánh số. (0,25 điểm) - Cho mỗi giọt chất lỏng lần lượt vào giấy quỳ tím: axit axetic làm quỳ tím hóa đỏ. (0,5 điểm) - Dùng dung dịch bạc nitrat trong môi trường amoniac vào 2 mẫu thử còn lại và cho vào cốc nước nóng: dung dịch glucozơ cho phản ứng tráng gương. (0,5 đ) C6H12O6 (dd) + Ag2O (dd)  C6H12O7 (dd) + 2Ag (r) (0,5 điểm)- Còn rượu etylic không phản ứng. (0,25 điểm)Câu 4. (1 điểm) Mỗi ý in đậm đúng được 0,25 điểm.Nguyên tử của nguyên tố hóa học X có điện tích hạt nhân 16+, 3 lớp electron và lớp ngoài cùng có 6 electron nên X ở ô 16, chu kì 3 và nhóm VI, là một nguyên tố

Danh sách file (1 files)

Bài viết liên quan