Tuesday, 26/01/2021 - 21:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

HSG Hoá 9-hsg-hoa-9-5110768.html

 01/03/2011, 09:22
PHềNG GD& KHấthi sinh 9 2007-2008ĐỀ THI MễN HểA (gian : 150 phỳt)Cõu 1(2,): dóy húa sau : + M + N A B C t0 cao X X X X +P + Q D G HXỏc cỏc cỏc cỏi X ,A ,B, C,...cỏc trỡnh minh .(Cho cỏc cỏi khỏc nhau cỏc khỏc nhau).Cõu 2(1,): Cú húa để lõu trong phũng thớ nờn trờn nhón ghi ở cũn cỏi : (Natrong cú trong cỏc sau: Hidro cỏcbonat; ; ; phỏt (Na3PO4).sinh thớ sau: húa trong cho tỏc axit HCl quan sỏt cú khớ CO2 thoỏt ra sinh . Húa cú trong NaHCO3.a/ Em hóy cho xem sinh cú khụng. Hóy thớch trỡnh .b/ Em hóy ra trong cỏc ra khụng cú trong .thớch.Cõu 3(1,): Hũa tan cacbonat kim M đủ dung H2SO4 9,8% (loóng) ta thu dung sunphat 14,45%. M kim gỡ?Cõu 4(2,): m gam trong khớ oxi thu 7,36 gam X Fe ;Fe2O3;FeO; Fe3O4 .Để hũa tan X 120 ml dung H2SO4 1M. 0,224 lớt khớ H2 ở .cỏc trỡnh húa ra. Tớnh m.Cõu 5(1,): Thờm 200 gam dd 40 gam CuSO4 thỡ độ nú 10% .xỏc độ % dung ban . Cõu 6(1,): 1/3 lớt dung HCl (dung A)2/3 lớt dung HCl 2 (dung B)1 lớt dung HCl (dung C) 1/10 dung C cho tỏc dung AgNO3 (đủ) thỡ thu 8,61 gam . a/ Tớnh độ mol/lớt dung C. b/ Tớnh độ mol/lớt cỏc dung A & B độ dunh A 4 độ dung B? (N =14, Ag = 108 ,Cl = 35,5).Cõu 7(1,): Hũa tan 2,81 gam Fe2O3 ,MgO,ZnO trong 500 ml dung axit H2SO4 0,1M(đủ).Tớnh khan thu sau khi cụ dung .Cho: H=1, O=16, Mg =24, Ca=40, C=12, Ba=137, Fe=56, S=32, Na=23, Cu=64, Zn=65N =14, Ag = 108 , Cl = 35,5*Ghi chỳ: Giỏm coi thi khụng thớch gi thờm./.Phòng GD&ĐT Cẩm KhêKỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 Năm học 2007-2008Hướng dẫn chấm môn Hóa họcNội dungSố điểmCâu 1X: CaCO3; A: CO2 ; C: NaHCO3 ; C: Na2CO3 ; D: CaO; G: Ca(OH)2; H: CaCl2; M :NaOH; M: KOH; P: H2O; Q: HCl0,75đCác phương trình phản ứng: CaCO3  CaO + CO2 CO2 + NaOH  NaHCO3 2 NaHCO3 + 2KOH  Na2CO3 + K2CO3 + H2O CaO + H2O  Ca(OH)2 Ca(OH)2 + 2HCl  CaCL2+ 2 H2O CaO + CO2  CaCO3 Ca(OH)2 + 2 NaHCO3  CaCO3 + Na2CO3 + 2 H2O CaCL2 + Na2CO3  CaCO3 + Na2CO3 + 2NaCl 1,25đCâu 2Kết luận của đầu

Danh sách file (1 files)