Saturday, 24/10/2020 - 23:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Mỹ Hội

-hh6-t19-khi-nao-xoy-yoz-xoz-10080382.html

 26/01/2014, 06:24
KIỂM TRA BÀI CŨ1. Vẽ góc XOZ 2. Vẽ tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz TIẾT 18 : KHI NÀO THÌ XOY+ YOZ = XOZ 1./ KHI NÀO THÌ TỔNG SỐ ĐO HAI GÓC XOY VÀ YOZ BẰNG SỐ ĐO GÓC XOZ ? *Nhận Xét 1:Vì Oy nằm giữa Ox và Oz DVDNên xOy + yOz = xOz Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì xOy + yOz = xOz *Nhận Xét 2:Nếu xOy + yOz = xOz thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và OzNếu tia Ot nằm giữa hai tiaOx và OyThì ................Nếu xOz + zOy = xOy thì............. xOt + tOy = xOy tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy Ví dụ 1 :Cho hình vẽ sau, biết tia OA nằm giữa tia OB và OC . Tính số đo góc BOC Vì tia OA nằm giữa tia OB và OCNên BOC = BOA + AOC = 450 + 320 = 770 Vậy BOC = 770 2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bùa) Hai góc kề nhau:Định nghĩa :sgk/81Ví dụ:2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bùb) Hai góc phụ nhau:Ví dụOxAy ; mOz phụ nhauĐịnh nghĩa :xOy ; yOz phụ nhausgk/812. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bùc) Hai góc bù nhau : Định nghĩa :Ví dụ: xAy và zBt là hai góc bù nhauSgk / 812. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bùd)Hai góc kề bù:Ví dụ: Định nghĩa :Sgk / 81Bài tập :Cho các hình vẽ, hãy chỉ ra mối quan hệ giữa các góc trong từng hình.h.3h.4h.5h.6h.2h.1HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ1) Học bài theo sgk/81 và vở học3) Làm các bài tâp : 18;19/sgk trang 822) Xem lại các bài tập đã giải Nếu có xOy + yOz = xOzthì tia Oy như thế nào với hai tia Ox và Oz ?thì tia Oy giữa hai tia Ox và OzzyxOxOy = xOz = yOz = xOz = xOy + yOz

Danh sách file (1 files)